KOPANIE STAWU KROK PO KROKU

Informacje jak założyć staw / zbiornik wodny

Lokalizacja oraz analiza gruntu

Wybieramy miejsce, w którym ma się znajdować staw. Musimy zrobić analizuje gruntu, aby nie dopuścić do osuwania się jego brzegów. Wybieramy rodzaj stawu, decydując czy ma być on z wodą stojącą czy przepływową. Jeżeli ma być to staw z wodą przepływową to musimy zwrócić uwagę na bliskość cieku wodnego, rowu, rzeki, strumienia, ponieważ dzięki nim może on być przepływowy, a zarazem woda będzie stale filtrowana w naturalny sposób. Jeśli jednak ma być to staw z wodą stojącą, musimy spełnić tylko jeden warunek. W miejscu, w którym ma powstać musi znajdować się woda gruntowa na poziomie 0,5 do 1 m, wówczas wystarczy wykopać staw na głębokości od 2,5 m do 3 m. Wtedy lustro wody będzie posiadało 2 m głębokości. Najbardziej popularna głębokość kopanego przez nas stawu to 2 metry.

Zimochód

Czyli przegłębienie w stawie, które zapobiega zamarzaniu wody w bardzo ostrą zimę. Poziom wody gruntowej sprawdzamy najczęściej poprzez odkrywkę, to znaczy mniejszą koparką bądź szpadlem, wykopujemy dół o głębokości około 1,5 metra i sprawdzamy po kilku dniach na jakim poziomie zbierze się woda gruntowa. Później musimy dokonać pomiaru wysokości poziomu wody i rzędnej gruntu. Na ich podstawie możemy zaplanować głębokość wykopu pod staw.

Na etapie planowania stawu musimy stworzyć całą geometrię, wraz z kształtem oraz ustalić przeznaczenie zbiornika. Czy będzie to staw rekreacyjny, hodowlany bądź zbiornik retencyjny. Często wykonywane przez nas stawy służą do nawadniania sadów, drzewek owocowych a nawet krzewów borówki amerykańskiej.

Po zebraniu niezbędnych informacji od klienta dobieramy sprzęt potrzebny do realizacji danego zlecenia.

Harmonogram przygotowania terenu pod staw:

 • Dokonać wyboru lokalizacji i analizy gruntu
 • Wycinka drzew
 • Zdjęcie warstwy trawy
 • Zdjęcie warstw urodzajnej darniny
 • Opalikowanie miejsca, w którym ma znajdować się staw.
 • Dobieramy odpowiedni sprzęt do wykonania prac
 • Wykonujemy wykop zasadniczy z bieżącą analizą głębokości kopania
 • Prace wykończeniowe: skarpowanie, niwelowanie grobli
 • Wykończenie terenu dookoła zbiornika
 • Sprzątanie

Wszystkie prace wykonujemy za pomocą najnowszego sprzętu, który możesz sprawdzić w zakładce PARK MASZYN. Cena stawu uzależniona jest od wielu czynników takich jak rozmiar i wielkość, ilość prac związanych z budową, warunków gruntowych, uzyskania pozwoleń wodno-prawnych i pozwolenia na budowę, jeżeli zbiornik przekracza 500 m² a głębokość wynosi powyżej 2 metrów.

Oferujemy wsparcie wykwalifikowanego personelu, który posiada gruntownie przeszkolenie w plantowaniu i właściwym kształtowaniu terenu, dna i konstrukcyjne wytrzymałych brzegów, co bezpośrednio wpływa na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Państwa projektem, założoną wizją i budżetem. Oferujemy atrakcyjne ceny oraz zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług w wyznaczonym terminie. Zapraszamy do kontaktu oraz gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście.

Dokumenty potrzebne do założenia stawu:

 • Musimy się zastanowić jak duży ma być staw.
 • Jakiego typu ma być to zbiornik: rekreacyjny, retencyjny, hodowlany.
 • Kompletowanie dokumentów: wizyta we właściwym urzędzie gminy, celem weryfikacji działki, na której planujemy wykopać staw. Czy została ona uchwalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie ma ustalonego planu trzeba wystąpić o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Jeśli nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to w gminie trzeba złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
 • Do wniosku dołączamy kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 uzyskać ją można w starostwie, w wydziale geodezji.
 • Gdy starostwo nie będzie posiadało takiej mapy, trzeba wynająć geodetę, który sporządzi plan sytuacyjno-wysokościowy. 
 • Na mapie  dla celów projektowych musi być naniesiony planowany staw z jego wymiarami oraz głębokością. 
 • Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych, zostaną wydane warunki zabudowy.
 • Zgłoszeniu wodnoprawnemu podlega wykonanie stawów o powierzchni nieprzekraczającej 500 m²  i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu.
 • Natomiast uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego podlegają stawy, których powierzchnia przekracza 500 m²  i głębokość przekracza 2 m od naturalnej powierzchni terenu.
 • Inwestycja będzie podlegała również regulacjom z zakresu prawa budowlanego, jeżeli przy jego budowie zostaną wykorzystane materiały budowlane. 

Jeśli jesteś zainteresowana/y zrobieniem stawu serdecznie zapraszamy do naszej firmy „Cat-Kop” która znajduje się w Wąsewie. Zakres usług możesz sprawdzić w zakładce USŁUGI.

Ciekawostka:

– „zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019) staw jest urządzeniem wodnym (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit c), dlatego na jego budowę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt 3).”

– „Zgodnie z art. 30 ustawy o Prawie budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.”

Oferujemy również tworzenie zbiorników retencyjnych – jest to sztuczny zbiornik wodny który powstaje w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Na które można pozyskać dofinansowanie, o które można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki dofinansowania do budowy stawów i zbiorników retencyjnych (od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.):

1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;

4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Jeśli chcesz zlecić wykopanie stawu skontaktuj się z nami KONTAKT

KONTAKT

ADRES

ul. Goworowska 1A
07-311 Wąsewo

TELEFON

(+48) 500 700 747

E-MAIL

cat-kop@o2.pl

Zadzwoń teraz